56 665 28 82
Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulamin rezerwacji
 nierefundowanych produktów ortopedycznych

Art. 1

Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady rezerwowania Produktów za pośrednictwem Serwisu www.ortopedio.pl. prowadzonego przez firmę pod nazwą Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Został on sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

Każda osoba przed dokonaniem rezerwacji Produktów w Serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług serwisu Ortopedio.pl oraz Polityką Prywatności. Korzystać z usług Serwisu można wyłącznie po akceptacji ich wszystkich postanowień.

Art. 2

Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Bydgoska 58, NIP 879-266-36-01, REGON: 341194260, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym w wysokości 1 600.000,00 zł, numer telefonu: 564701403 

Klient - osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Produktów i Usług oferowanych poprzez Serwis, także osoba, która dokonała zakupu Produktu bez zakładania Konta Użytkownika.

Punkt odbioru – należy przez to rozumieć aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, który zawarł z Ortopedio.pl porozumienie współpracy, w której jest możliwy zakup Zarezerwowanych Produktów; Lista Punktów odbioru jest dostępna na stronie internetowej ortopedio.pl.

Produkt – należy przez to rozumieć artykuł lub usługę dostępną w ofercie Administratora, które mogą być przedmiotem rezerwacji .

Zarezerwowany Produkt – należy przez to rozumieć Produkt albo artykuł lub usługę, dostępną w ofercie Usługodawcy, które nie podlegają refundacji, zarezerwowane przez Klienta albo Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, których zakup jest możliwy w wybranym Punkcie Odbioru.

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rezerwacji produktów medycznych. 

Serwis – strona www dostępna pod adresem www.ortopedio.pl

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne Konto w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego, na którykolwiek z warunków Regulaminu lub uczestnictwo takiego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Usługodawcy o odwołaniu ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego.

Rezerwacja – należy przez to rozumieć złożone w Serwisie przez Użytkownika lub Klienta oświadczenie woli wyboru Produktu w celu zakupu Produktów w wybranym Punkcie Odbioru.

Rejestracjajednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.

Usługa elektronicznausługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Art. 3

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi Rezerwacji Produktów i umożliwia ich zakup w wybranych przez Punkcie Odbioru.

Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email biuro@ortopedio.pl oraz numer telefonu 22 307 07 65 przeznaczony do kontaktów z nim, na który mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje, a także możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat Produktu podczas konsultacji przez live-chat z pracownikami Administratora.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa jest w akapicie poprzedzającym.

Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e – mail, podany w trakcie rejestracji, wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu w szczególności jego aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik może podać numer telefonu komórkowego w celu otrzymania informacji o stanie realizacji Rezerwacji Produktu. 

Art. 4

Świadczone usługi

Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu w zakresie określonym w Regulaminie pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem, a Administratorem dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Serwisu Ortopedio.pl. lub rezerwacji Produktu przez Klienta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika albo Usługodawcę  lub wskutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika i usunięcia przez niego Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług Serwisu Ortopedio.pl, lub w przypadku pomyślnej rezerwacji Produktu.

Jednocześnie przypominamy, że farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).

Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Broniewskiego 6/56, 87-100 Toruń lub na adres e- mail biuro@ortopedio.pl

 

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi lub Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 Art. 5

Składanie Zamówień

Użytkownik albo Klient może rezerwować Produkty przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu. 

Rezerwacja Produktu za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatna . 

Użytkownik albo Klient ma możliwość zarezerwowania Produktu za pośrednictwem Serwisu i zakupić go w wybranym przez siebie Punkcie Odbioru. Wykaz miejsc odbioru produktów znajduje się na stronie Serwisu.

Po zalogowaniu się na swoje Konto i wybraniu Produktu w Serwisie, Użytkownik wybiera spośród dostępnych Punktów odbioru, gdzie będzie mógł zakupić Produkt.

Rezerwacja Produktów następuje po potwierdzeniu rezerwacji i kliknięciu przycisku „Zamawiam”.

Klient ma możliwość rezerwacji Produktu bez rejestracji w Serwisie. W tym celu należy:

- na stronie koszyka zamówień wybrać odpowiedni Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj bez rejestracji”;

- zaakceptować postanowienia Regulaminów oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie www.ortopedio.pl/regulamin (tym samym Klient wyraża zgodę na wysłanie Regulaminów na podany adres e-mail);

- wypełnić wymagane dane wynikające z rezerwacji, wybrać odpowiedni Punkt Odbioru - miejsce zakupu Produktów, a także uzupełnić dane osobowe kupującego, a następnie przejść do „Podsumowania zamówienia”. 

Na stronie „podsumowanie zamówienia” należy zweryfikować wpisane dane oraz w przypadku gdy są one poprawne nacisnąć przycisk „Rezerwuje”, co spowoduje zarezerwowanie Produktu we wskazanym Punkcie Odbioru. 

Rezerwacja Produktu za pośrednictwem Serwisu nie powoduje jego zakupu, a jedynie gwarantuje jego dostępność i możliwość jego zakupu we wskazanym Punkcie Odbioru.

Użytkownik albo Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem sms na podany numer telefonu komórkowego, o przyjęciu rezerwacji, statusie rezerwacji Produktu, a także o terminie w którym możliwy jest jego zakup w wybranym Punkcie Odbioru. Produkt, jest dostępny do nabycia w terminie do 3 dni roboczych od momentu jego rezerwacji. 

Produkt jest zarezerwowany dla Użytkownika lub Klienta w terminie 7 dni liczonym od daty, w której możliwy jest jego zakup w Punkcie Odbioru.

Zawarcie umowy zakupu Produktu następuje pomiędzy Użytkownikiem albo Klientem a wskazanym Punktem Odbioru i następuje w chwili odbioru Produktu i uiszczenia ceny. 

Płatność ceny następuje w formie gotówkowej, albo kartą płatniczą w zależności od akceptowanej w Punkcie Odbioru formy płatności.

Na życzenie Użytkownika albo Klienta, Punkt Odbioru wystawi za zakupiony Zarezerwowany Produkt fakturę VAT. 

Użytkownik lub  Klient ma także możliwość zarezerwowania innych produktów dostępnych w ofercie Usługodawcy i ich zakupu w wyznaczonym Punkcie Odbioru wraz z zakupem Produktu.

Użytkownik każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o jego przewidywanym terminie odbioru we wskazanym Punkcie odbioru .

 

Serwis umożliwia odbiór zamówionych produktów w Punkcie odbioru wybranym przez użytkownika lub klienta w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku potwierdzenia dokonanego w dni robocze, 72 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokonanego w soboty, niedziele i święta.

Zamówione Produkty będą dostępne w wybranym przez użytkownika Punkcie odbioru przez okres 7 dni następujących po upływie terminu określonego powyżej.

Art. 6

Cennik oraz inne koszty

Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. 

Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie.

Administrator lub Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty w każdym czasie. 

Punkt odbioru realizujący rezerwację ma obowiązek wydać zamawiane produkty nie objęte refundacją w cenie nie wyższej niż ceny określone podczas dokonania rezerwacji .

 Art. 7

Postępowanie reklamacyjne dotyczące zarezerwowanych produktów

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.

Biorąc pod uwagę, że Serwis nie stanowi sprzedaży wysyłkowej, produkty zarezerwowane za pośrednictwem Serwisu podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:

- Zwrot produktu jest możliwy jedynie wówczas, gdy Produkt został wydany jako niezgodny z rezerwacją. 

- Reklamacja Produktu jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy Zarezerwowany Produkt ma wady jakościowe.

- W celu dokonania zwrotu albo reklamacji należy skontaktować się z Punktem Odbioru, w którym nastąpił zakup Zarezerwowanego Produktu i okazać dowód jego zakupu. 

- Zwroty lub Reklamacje rozpatrywane są przez Punkt Odbioru, w którym dokonano zakupu Zarezerwowanego Produktu. 

Art. 8

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rezerwacji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika. 

Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta, podanych podczas procesu rezerwacji Produktów odbywa się za zgodą Klienta.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej pod adresem www.ortopedio.pl /regulamin/ oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną”). 

Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. 

Każdy Użytkownik i Klient ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi podstawę usunięcia Konta.

Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik albo Klient w trakcie procesu rezerwacji wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.

W trakcie rejestracji Użytkownik albo Klient w trakcie procesu rezerwacji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie na udostępniane przez Administratora danych osobowych Usługodawcy w celach określonych w niniejszym artykule oraz na realizację umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem albo Klientem, w przypadku gdy Użytkownik albo Klient w Zamówieniu wybrał Produkty przez danego Usługodawcę oferowane. 

Administratorem danych osobowych jest Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, NIP 8792663601, REGON 341194260, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 zł, numer telefonu: 56 4701 403.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika albo Klienta oraz akceptacja Polityki prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Z uwagi na ust. 8 powyżej, w przypadku nieudostępnienia albo usunięcia przez Użytkownika albo Klienta danych osobowych lub braku akceptacji Polityki Prywatności lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika. 

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania rezerwacji przetwarzane są przez Administratora albo Usługodawcę oraz przez Punkt odbioru w którym ma nastąpić zakup Zarezerwowanych Produktów. Użytkownik lub Klient akceptując regulamin i politykę prywatności akceptuje przekazanie koniecznych danych Punktowi odbioru .

 Art. 9

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników i Klientów będących Konsumentami. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług serwisu Ortopedio.pl dostępny na stronie internetowej http://www.ortopedio.pl/pomoc-ortopedio/regulamin-swiadczenia-uslug-serwisu-ortopedio-pl/ oraz przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@ortopedio.pl.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników  poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między  Administratorem bądź Usługodawcą a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w „Regulaminie świadczenia usług serwisu Ortopedio.pl”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2015 r. 

Podziel się

Czym jest refundacja?

Refundacja jest to zwrot części lub całości poniesionych kosztów.
Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Dopłatę można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Zobacz poradnik refundacyjny

Znajdź ortezę

Potrzebujesz profesjonalnej ortezy? W asortymencie naszego sklepu ortopedycznego znajdziesz każdy model dostępny na rynku Polskim.

Opinie o sklepie

  • 97% klientów poleca nasz sklep4.8 / 5.0
  • Opineo - słucham swoich klientów

Zebraliśmy 899 opinii.

Producenci sprzętu

W Ortopedio.pl dobierzemy właściwy stabilizator jak i wózek inwalidzki. Sprzęt medyczny dostępny na naszej stronie jest najwyższej jakości i posiada bardzo długą gwarancję. Refundacja NFZ. W asortymencie posiadamy: stabilizator kolana, stabilizator kostki, stabilizator barku, stabilizator nadgarstka, orteza tułowia, ortezy stawu kolanowego, ortezy stopowo-goleniowe, ortezy stawu skokowego, sprzęt do ćwiczeń, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki i podpórki, sprzęt przeciwodleżynowy i wiele innych.