Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń 8:00 - 16:0056 665 28 82

Regulamin świadczenia usług serwisu Ortopedio.pl

Regulamin świadczenia usług serwisu Ortopedio.pl oraz składania rezerwacji w Ortopedio.pl

obowiązujący od 2020-06-09

§ 1 Definicje
Użytym w Regulaminie sformułowaniom przypisano poniższe znaczenia:

Administrator Danych Osobowych – Ortopedio.pl; podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a także odpowiadający za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu, w których przetwarzane są dane osobowe Użytkowników oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;

Apteka – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, współpracująca z Serwisem. W ramach Serwisu Apteka prezentowana jest pod nazwą zgłoszoną w odpowiednich dokumentach rejestrowych Apteki;

Hasło Użytkownika (Hasło) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do loginu Użytkownika, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika, znany jedynie jemu;

Infolinia - usługa umożliwiająca Użytkownikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym usługami Ortopedio.pl uzyskanie informacji, pod nr. tel. (+48) 56 665 28 82, na temat usług Ortopedio.pl czy działania Serwisu, a także złożenie zamówienia;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Ortopedio.pl, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Użytkownika do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

Koszyk – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających

obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów;

Login Użytkownika (Login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący Użytkowników wchodzących w interakcje z systemem informatycznym;

Logowanie – jednoczesne wprowadzenie przez Użytkownika Loginu oraz znanego tylko jemu Hasła uprawniającego go do wejścia na Konto;

Newsletter - usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Ortopedio.pl cyklicznych informacji, w szczególności o Produktach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą;

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia;

Ortopedio.pl - usługodawca: Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Forteczna 35-37, NIP 879-266-36-01, REGON: 341194260, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym w wysokości 1 600.000,00 zł;

Produkt – rzecz ruchoma, której Użytkownik dostępność we wskazanej Aptece rezerwuje lub którą Użytkownik za pośrednictwem Serwisu nabywa;

Profil Użytkownika - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się, w którym Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

Refundowany Produkt – Produkt refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zarezerwowany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub infolinii, a którego zakup jest dokonywany w wybranej Aptece;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Ortopedio.pl w Serwisie;

Rezerwacja Produktu (Rezerwacja) – usługa świadczona elektronicznie przez Ortopedio.pl, polegająca na rezerwacji przez Użytkownika dostępności Produktu we wskazanej przez niego Aptece, dokonana za pośrednictwem Serwisu lub infolinii, umożliwiająca Aptece zapewnienie jego dostępności w chwili zakupu Produktu przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie;

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.ortopedio.pl, za pośrednictwem którego Ortopedio.pl świadczy usługi na rzecz Użytkowników;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Ortopedio.pl na rzecz Użytkownika Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Ortopedio.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna posiadająca aktywne Konto w Serwisie;

Wylogowanie – rozumie się przez to wyjście przez Użytkownika z Konta w taki sposób, aby żadna inna osoba nie miała do niego dostępu;

Zamawiam – aktywacja przycisku oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, jakie zamierza kupić Użytkownik oraz dane Użytkownika konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie złożone w Ortopedio.pl stanowi ofertę Użytkownika, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

Zarezerwowany Produkt – Produkt dostępny w ofercie Ortopedio.pl, zarezerwowany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub infolinii a którego zakup jest dokonywany w wybranej Aptece;

Zlecenie – należy przez to rozumieć Zlecenie na Zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, albo receptę wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę lub położną, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji, uprawniające do refundacji zakupu Produktu Refundowanego.

§ 2 Postanowienia ogólne

Serwis dostępny pod adresem internetowym www.ortopedio.pl prowadzony jest przez spółkę Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Forteczna 35-37, NIP 879-266-36-01, REGON: 341194260, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym w wysokości 1 600.000,00 zł; adres poczty elektronicznej: biuro@ortopedio.pl., numer telefonu kontaktowego: (+48) 56 665 28 82 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, wymagań technicznych, o których mowa w §7 Regulaminu.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących Konsumentami, jak i do Użytkowników nie będących Konsumentami, korzystających z Serwisu lub infolinii.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Użytkownika Zamówienia lub dokonania Rezerwacji.

Informacje prezentowane w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Ortopedio.pl do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Usługi świadczone przez Ortopedio.pl

1. Konto Użytkownika w Serwisie. Aby założyć Konto, należy zarejestrować się w Serwisie, podając:
a) imię,
b) nazwisko,

c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) hasło dostępu do Serwisu. Rekomenduje się, by hasło zawierało minimum 8 znaków i przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfry lub znaki specjalne.
1.1. Warunkiem rejestracji jest oświadczenie, że Użytkownik zna i akceptuje Regulamin Ortopedio.pl.
1.2. Założenie Konta daje Użytkownikowi dostęp do następujących funkcjonalności:
a) wgląd do własnych danych wymienionych w ust. 1 oraz możliwość ich modyfikacji,

  1. b)  podgląd historii dokonanych rezerwacji/zakupów,

  2. c)  podgląd statusu dokonanych rezerwacji/zakupów.

1.3. Usunięcie Konta. Użytkownik może wnioskować u usunięcie Konta w każdej chwili poprzez kontakt mailowy z obsługą Serwisu. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem wszelkich danych osobowych Użytkownika zapisanych na Koncie. Usunięcie Konta nie wiąże się z automatycznym usunięciem danych osobowych związanych z historią Rezerwacji/Zamówień dokonanych przez Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

2. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem Serwisu. Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach: 2.1. Użytkownik, po zalogowaniu się dodaje wybrany produkt do koszyka, a następnie wskazuje sposób płatności za Zamówienie. Zakupu dokonuje się poprzez aktywację przycisku odpowiednio „Podsumowanie Zamówienia" i „Zamawiam i płacę". Po aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę" nastąpi przekierowanie Użytkownika na stronę wybranego banku lub - w przypadku wybrania opcji zapłaty za pobraniem - nastąpi wygenerowanie potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownik zamówił Produkt – jego wysyłka następuje bez zbędnej zwłoki (tj. w ciągu dwóch dni roboczych) po zaksięgowaniu wpłaty płatności na właściwym rachunku bankowym Ortopedio.pl albo po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie informatycznym sklepu internetowego w przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, stosownie do możliwości płatności w przypadku danego Produktu.

2.2. Poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży lub innej odpowiedniej umowy między Użytkownikiem a Ortopedio.pl, pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Ortopedio.pl.

2.3. Użytkownik ma także możliwość zakupu Produktu bez rejestracji do Serwisu. W tym celu należy: na stronie koszyka zamówień wybrać odpowiedni sposób zapłaty następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj bez rejestracji"; zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie https://www.ortopedio.pl/pomoc-ortopedio/polityka-prywatnosci/, wypełnić wymagane dane osobowe kupującego oraz adres wysyłki. Na stronie „podsumowanie zamówienia" należy zweryfikować wpisane dane oraz w przypadku, gdy są one poprawne nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę", który przeniesie Użytkownika na stronę z płatnościami.

3. Składanie zamówień za pośrednictwem infolinii

Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia podczas rozmowy z infolinią. W tym celu w trakcie rozmowy musi podać nazwę wyrobu medycznego oraz dane wymagane do dostawy. Zamówienie produktu w formie telefonicznej może odbywać się w dniu robocze w godzinach od 9 do 17.

4. Rezerwacja dostępności Produktów Refundowanych za pośrednictwem Serwisu
Umożliwienie Użytkownikowi przeglądania oferty Aptek i dokonywania rezerwacji wybranych Refundowanych Produktów, w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego Aptece.

4.1. W ramach Serwisu nie dokonuje się sprzedaży Refundowanych Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Refundowanych Produktów, a Ortopedio.pl nie prowadzi apteki internetowej) – zakup zarezerwowanych produktów, ich odbiór i zapłata ceny nastąpi w Aptece wybranej z listy aptek udostępnionej Użytkownikowi.

4.2. Weryfikacji Zlecenia i uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Refundowanego Produktu.
4.3. Użytkownik może dokonać Rezerwacji Refundowanych Produktów, przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu. Rezerwacja Refundowanego Produktu, za pośrednictwem Serwisu jest darmowa. W

przypadku, gdy Użytkownik posiada prawidłowo wypełnione i ważne Zlecenie, ma on możliwość zarezerwować Refundowany Produkt za pośrednictwem Serwisu i zakupić go w wybranej przez siebie Aptece. Wykaz Aptek znajduje się na stronie internetowej Serwisu. Po zalogowaniu się na swoje Konto i wybraniu Refundowanego Produktu w Serwisie, Użytkownik wybiera z listy Aptekę, gdzie będzie mógł zakupić Refundowany Produkt. Następnie Użytkownik wypełnia wirtualne Zlecenie, zgodnie z posiadanym przez siebie Zleceniem, określając kod refundacji na wybrany produkt medyczny. Opcjonalnie Użytkownik może wskazać osobę, która dokona zakupu i odbioru Refundowanego Produktu w jego imieniu. Po wypełnieniu i akceptacji wirtualnego Zlecenia pojawi się „podsumowanie rezerwacji" gdzie zostało wyszczególnione:

- wybrana Apteka, w której ma nastąpić zakup Zarezerwowanego Produktu;
- wykaz zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu Produktów, które Użytkownik będzie mógł nabyć w wybranej Aptece;
- orientacyjna cena Zarezerwowanych Produktów - cena ta może różnić się od ceny zakupu Zarezerwowanego Produktu w Aptece z uwagi na to, że jest ona określana na podstawie weryfikacji Zlecenia oraz uprawnień refundacyjnych Użytkownika.
4.4. Rezerwacja Refundowanych Produktów następuje po potwierdzeniu Rezerwacji i kliknięciu przycisku „Zamawiam".
4.5. Użytkownik ma możliwość rezerwacji Refundowanego Produktu bez rejestracji w Serwisie. W tym celu należy:
- na stronie koszyka zamówień wybrać odpowiedni Refundowany Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj bez rejestracji";
- zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie www.ortopedio.pl/pomoc-ortopedio/regulamin-swiadczenia-uslug-serwisu- ortopedio-pl/;
- wypełnić wymagane dane wynikające z rezerwacji w tym wypisać odpowiednie dane ze Zlecenia, wybrać Aptekę - miejsce zakupu Zarezerwowanych Produktów, a także uzupełnić dane osobowe Użytkownika, a następnie przejść do „Podsumowania zamówienia".
- Na stronie „podsumowanie zamówienia" należy zweryfikować wpisane dane oraz - w przypadku, gdy są one poprawne - nacisnąć przycisk „Rezerwuję", co spowoduje zarezerwowanie dostępności Refundowanego Produktu we wskazanej Aptece.
4.6. Rezerwacja Refundowanego Produktu za pośrednictwem Serwisu nie powoduje jego zakupu, a jedynie gwarantuje jego dostępność i możliwość jego zakupu we wskazanej Aptece. Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem sms na podany numer telefonu komórkowego, o przyjęciu rezerwacji, statusie rezerwacji Refundowanego Produktu, a także o terminie, w którym możliwy jest jego zakup w wybranej Aptece. Refundowany Produkt, jest dostępny do nabycia w terminie 3 dni roboczych od momentu jego rezerwacji. Zarezerwowany Produkt jest dostępny dla Użytkownika w terminie 7 dni liczonym od daty, w której możliwy jest jego zakup w Aptece. W celu dokonania zakupu Zarezerwowanego Refundowanego Produktu w Aptece Użytkownik musi posiadać prawidłowo wypełnione i ważne Zlecenie. Zawarcie umowy zakupu Refundowanego Produktu następuje pomiędzy Użytkownikiem a Apteką i następuje w chwili jego odbioru i zapłaty ceny. Płatność ceny następuje w formie gotówkowej albo kartą płatniczą - w zależności od akceptowanej w Aptece formy płatności. Na życzenie Użytkownika Apteka wystawi za zakupiony Produkt fakturę VAT. Użytkownik ma także możliwość zarezerwowania innych produktów dostępnych w ofercie Ortopedio.pl i ich zakupu w wyznaczonej Aptece wraz z zakupem Refundowanego Produktu. Procedura rezerwacji innych niż Refundowane Produkty dostępne w ofercie Ortopedio.pl jest analogiczna do rezerwowania Refundowanych Produktów, za wyjątkiem wypełnienia wirtualnego

Zlecenia. Cena zakupu Produktów, innych niż Refundowane Produkty, zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu w wybranej, nie jest wyższa niż wyszczególniona cena określona w „Podsumowaniu Zamówienia". Nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży Produktu Refundowanego za pośrednictwem Serwisu.

5. Rezerwacja dostępności Produktów Refundowanych za pośrednictwem Infolinii
Użytkownik może dokonać Rezerwacji Refundowanych Produktów, przez w godzinach funkcjonowania infolinii. Rezerwacja Refundowanego Produktu, odbywa się podczas rozmowy z Konsultantem i jest darmowa. W przypadku, gdy Użytkownik posiada prawidłowo wypełnione i ważne Zlecenie, ma on możliwość zarezerwować Refundowany Produkt za pośrednictwem Serwisu i zakupić go w wybranej przez siebie Aptece

6. Newsletter. Zapis na newsletter odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i kliknięcie w przycisk "Zapisz się". Użytkownik potwierdza zapis na newsletter, klikając w link przesłany na podany adres e-mail. Poprzez newsletter Użytkownikowi będą przesyłane przez Usługodawcę informacje dotyczące promocji i nowości w leczeniu, informacje handlowe, marketingowe Produktów i usług własnych Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących.

7.
8. Porada fizjoterapeuty.
Użytkownik może – za pośrednictwem wiadomości e- mail wysłanej na adres biuro@ortopedio.pl lub telefonicznie, pod numerem: 56 665 28 82 (numer dostępny z telefonów komórkowych, płatny według taryfy operatora) – uzyskać informację lub poradę fizjoterapeuty w zakresie dopasowania odpowiedniego sprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego.

9. Formularz kontaktowy. Użytkownik może – za pośrednictwem formularza kontaktowego na https://www.ortopedio.pl/kontakt/ – uzyskać odpowiedź na zadane pytanie w zakresie dotyczącym funkcjonalności Serwisu, Konta i treści zamieszczonych w Serwisie. Warunkiem zadania pytania poprzez formularz kontaktowy jest podanie imienia, adresu e-mail, wpisanie treści pytania, kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”

§ 4Sposoby i terminy płatności

1. Ortopedio.pl udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c. płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu;

d. gotówką przy odbiorze osobistym.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych serwisów;

4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem albo płatności elektronicznych Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu ww. terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Użytkownik może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 5 Koszty, sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim - informacja o możliwości dostawy Produktu do konkretnego kraju znajduje się w „Koszyku" lub zostanie udzielona przez konsultanta – w zależności od kanału składania zamówienia.

2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży. Ortopedio.pl udostępnia Użytkownikowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b. odbiór osobisty w jednym z punktów odbioru.

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Ortopedio.pl oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Ortopedio.pl jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Ortopedio.pl - w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne;

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest

każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Czas realizacji zamówienia" na Stronie Internetowej.

§ 6 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie w związku z korzystaniem z Usług jest Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. ul. Forteczna 35-37, NEUCA S.A. zsiedzibą w Toruniu, (87-100); w zakresie danych użytkownika gromadzonych za pomocą plików cookies w celach marketingowych, w tym profilowania, współadministratorami danych osobowych są NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Forteczna 35-37, adres e-mail: neuca@neuca.pl; NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. ul. Forteczna 35-37, adres e- mail: kontakt@neucamed.pl; Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: kontakt@diabdis.com; Pratia S.A. z siedzibą w Katowicach, (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: kontakt@pratia.com; Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. ul. Forteczna 35-37, formularz kontaktowy: https://www.swiat-zdrowia.pl/formularz_kontaktowy; Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: info@telemedycynapolska.pl;Medycyna Praktyczna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-510), ul. Rejtana 2, adres e-mail: sekretariat@mp.pl (dalej: Współadministratorzy).

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Ortopedio.pl Sp. z o.o. w celu realizacji Usług oferowanych przez Ortopedio.pl, wskazanych wniniejszym Regulaminie. Za zgodą Użytkownika Usługodawca będzie przesyłał Użytkownikowi newsletter, przypisywał Użytkownikowi profil, udostępniał Podmiotom Współpracującym dane kontaktowe Użytkownika wraz z przypisanym profilem lub wykorzystywał funkcjonalne i analityczne pliki cookies. Pliki te służą do:

  1. a)  zapamiętania konfiguracji,

  2. b)  utrzymania sesji Użytkownika,

  3. c)  tworzenia anonimowych statystyk,

  4. d)  optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

  5. e)  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

3. Za zgodą Użytkownika Współadministratorzy będą wykorzystywać pliki cookies w celach marketingu i reklamy, poprzez wyświetlanie Użytkownikowi Produktów i usług na podstawie powstałego profilu Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie Usług i celów.

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.

6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest na stronie Polityka prywatności.

§ 7 Warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamieszczanie przez Użytkownika treści w sposób sprzeczny z ww. zasadą uprawniać będzie Ortopedio.pl do likwidacji Konta bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.

2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:

a) korzystać z silnych haseł, zawierających minimum 8 znaków, w tym przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfry lub znaki specjalne,

b) na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;

c) na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;

d) unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców;

3. Dla poprawnego działania Serwisu konieczne są:
a) komputer z dostępem do Internetu (prędkość co najmniej 256 kbps); b) dostęp do poczty elektronicznej.
c) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
d) obsługa publikacji elektronicznych zabezpieczonych Adobe DRM;

e) przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7.0 lub nowsza, Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Google Chrome wersja 8.0 lub nowsza, Safari wersja 4 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza.

§ 8 Reklamacje W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub zakupionego Produktu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ortopedio.pl.

Ortopedio.pl ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Ortopedio.pl jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Za niezgodne z umową sprzedaży, o której mowa jest w ust. 2 powyżej, uznaje się wyłącznie Produkty:

a) niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) niemające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

c) niemające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację,

d) nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownika z chwilą jego wydania Użytkownikowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Ortopedio.pl przewoźnikowi. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na następujący adres Administratora: Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. ul. Forteczna 35-37 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ortopedio.pl, Wszelkie dane kontaktowe Ortopedio.pl niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są również w Serwisie. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,

b) termin dostawy Produktu,
c) określenie specyfikacji nabytego Produktu,

d) określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie oraz okoliczności stwierdzenia wad,

e) określenie żądania reklamacyjnego,

f) numeru konta bankowego Użytkownika.

Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, reklamację Ortopedio.pl zobowiązuje się rozpatrzeć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 7, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub - jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej- na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika albo w formularzu kontaktowym wypełnionym podczas składania zamówienia przez Użytkownika, który nie posiada Konta w Serwisie. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Ortopedio.pl:

1) w pierwszej kolejności:

a) w razie zgłoszenia wadliwości Produktu wymieni reklamowany uszkodzony Produkt na wolny albo usunie wadę. Użytkownik może wybrać sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, chyba że jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Ortopedio.pl lub,

b) w razie zgłoszenia niekompletności przesyłki, uzupełni Produkt do stanu zgodnego ze zgłoszonym Zamówieniem.

2) w przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w pkt 1 powyżej są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami, Ortopedio.pl poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanego Produktu na adres: Ortopedio.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. ul. Forteczna 35-37 z dopiskiem „reklamacja" wraz z kopią potwierdzenia wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Produktu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia.

Ortopedio.pl odpowiada za niezgodność Produktu z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Użytkownikowi tego Produktu. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Produktu z tą umową nie zawiadomi o tym Ortopedio.pl w sposób wskazany powyżej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Ortopedio.pl przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu

od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ortopedio.pl;

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Ortopedio.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny sposób dostawy).

6. Ortopedio.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Ortopedio.pl nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Ortopedio.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez Ortopedio.pl do odbioru, chyba że Ortopedio.pl zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ortopedio.pl - Magazyn Świat Zdrowia ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Ortopedio.pl może w ramach akcji promocyjnej zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Ortopedio.pl od Konsumenta.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Produkt został przygotowany pod konkretne wymagania Użytkownika i służy realizacji jego zindywidualizowanych potrzeb- Produkty te są odpowiednio oznaczone na stronie internetowej Serwisu.

§ 10 Postanowienia końcowe1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Ortopedio.pl na stronie głównej Serwisu odpowiedniego komunikatu oraz wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z usług Ortopedio.pl. Po upływie tego terminu zmieniona treść Regulaminu staje się obowiązującą.

2. Informacje handlowe zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Ortopedio.pl.

Ortopedio.pl świadczy usługi z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.Ortopedio.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie zostały zapisane przez Użytkownika nieprawdziwe lub niepełne dane,

b) dostęp do danych zgromadzonych na Koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika,

c) udostępnienie Hasła, Loginu lub danych zamieszczonych na Koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

d) szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

3. Ortopedio.pl zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny;

c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu;

d) do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

- dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu;

- narusza prawnie chronione interesy Ortopedio.pl, w szczególności jego prawa autorskie i dobra osobiste;

- narusza postanowienia Regulaminu,
- wykorzystuje Serwis dla celów promocji i reklamy.

4. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w Serwisie chronione są prawami autorskimi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Dane Użytkownika Ortopedio.pl sp. z o.o. ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

Data zamówienia: ........................................
Data odbioru towaru: ........................................
Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):........................................ Adres konsumenta(-ów): ........................................

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny to- waru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru do konsumenta(-ów) na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*):..................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ....................................................................................................

Miejscowość, data: ........................................ *niepotrzebne skreślić