Ortopedio.pl
Ortopedio.plZadzwoń 8:00 - 16:0056 665 28 82

Polityka prywatności

Polityka prywatności

A. Zasadyprywatności

Spółka Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, (dalej: „Spółka”), szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Dane osobowe zbieramy tylko w sytuacji, kiedy są one konieczne do realizacji oferowanych przez nas usług. Tak dzieje się chociażby podczas składania zamówienia na naszej stronie. Prosząc Państwa o podanie swoich danych zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Ortopedio.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000398439, NIP: 879 266 36 01, kapitał zakładowy 1 600 000 zł.

Dane osobowe
Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Spółkę.

Zbieranie danych osobowych
Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Spółka zawsze informuje osobę zainteresowaną o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług, jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółki.

Okres przechowywania
Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Bezpieczeństwo danych
Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Osoby nieletnie
Strona internetowa Spółki nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich
Strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

B. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z poniższych usług lub funkcjonalności:

 1. a)  konta Użytkownika,

 2. b)  rezerwacjiizakupuproduktuwwybranejaptece,

 3. c)  zakupu produktu w sklepie Ortopedio.pl,

 4. d)  udziałuwankieciebadaniasatysfakcjiklientazjakościusługirezerwacji,

 5. e)  newslettera,

 6. f)  dostępu do treści zamieszczonych na stronie oraz funkcjonalności strony (cookies

  funkcjonalne i analityczne),

 7. g)  składania reklamacji,

jest Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. ul. Forteczna 35-37.

1. Jakmożnasięskontaktowaćzinspektoremochronydanychosobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

2. Jakijestcel,podstawaprawnaiokresprzetwarzaniadanychosobowych?
W związku korzystaniem z usług lub funkcjonalności wymienionych w pkt. B.I., Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Usługa lub funkcjonalność w związku z którą przetwarzane są dane osobowe

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Konto Użytkownika

rejestracja i korzystanie z pełnej funkcjonalności strony

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6ust.1lit.bif RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

do czasu usunięcia konta, a następnie przez okres 6 lat (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych)

Rezerwacja produktu z zakupem w wybranej aptece

umożliwienie Użytkownikowi rezerwacji i zakupu zamówionego produktu w wybranej aptece

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6ust.1lit.bif RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek

okres 6 lat od dokonania rezerwacji (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych)

   

zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

 

Realizacja zamówienia

umożliwienie Użytkownikowi zakupu wybranego produktu w sklepie Ortopedio.pl, rozpatrywanie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6ust.1lit.bif RODO - uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych; obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych)

okres 6 lat od dokonania zakupu (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych, a także zgodnie z przepisami prawa podatkowego)

Badanie satysfakcji Użytkownika

umożliwienie Użytkownikowi przekazania opinii o jakości usługi w celu doskonalenia funkcjonalności i

uzasadniony interes administratora, art.6ust.1lit.f RODO, którym jest dbanie o satysfakcję klienta, wysoką jakość

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, nie

 

usług dostępnych na stronie

oferowanych usług i doskonalenie serwisu, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

dłużej niż przez okres 6 lat

Newsletter

przesyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących nowości w leczeniu, informacji handlowych, marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących

udzielona zgoda, art.6ust.1lit.a RODO

do czasu wycofania zgody

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie oraz do funkcjonalności strony (cookies funkcjonalne i analityczne)

zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookie w celach funkcjonalnych i analitycznych

uzasadniony interes administratora, art.6ust.1lit.f RODO, którym jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności strony, tworzenie statystyk, badanie ruchu na stronie, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa, analiza i statystyka

do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, w szczególności do czasu usunięcia lub zablokowania przez Użytkownika cookies w przeglądarce

Porada fizjoterapeuty – e-mail, infolinia

umożliwienie Użytkownikowi uzyskania porady fizjoterapeuty

uzasadniony interes administratora, art.6ust.1lit.f RODO, którym jest udzielenie odpowiedzi na wniosek Użytkownika, a także do celów statystycznych i analitycznych

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 6 lat od udzielonej porady (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz do celów analitycznych i statystycznych)

Kontakt z Ortopedio.pl

umożliwienie Użytkownikowi

uzasadniony interes administratora,

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na

 

kontaktu z Ortopedio.pl, w tym możliwość złożenia reklamacji

art.6ust.1lit.f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie/żądanie Użytkownika, rozpatrzenie reklamacji, a także cele statystyczne i analityczne

szczególną sytuację Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 6 lat

3. Czypodaniedanychosobowychjestobowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów związanym z korzystaniem z usługi lub funkcjonalności Serwisu.

4. Jakieprzysługująuprawnieniawzakresieprzetwarzanychdanych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adresbiuro@ortopedio.pl. W przypadku subskrypcji newslettera można samodzielnie wycofać zgodę klikając w link w newsletterze. Pliki cookie można samodzielnie usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

5. Ktomożebyćodbiorcądanych?

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych na stronie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. W ramach realizacji usługi rezerwacji sprzętu z zakupem w aptece, udostępnia się aptece jedynie Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy rezerwującego Użytkownika. Apteka przetwarza te dane jedynie na potrzebę realizacji usługi, na mocy umowy podpisanej z Ortopedio.pl

II. Współadministrowanie

W ramach działań związanych z personalizacją i profilowaniem treści, Współadministratorami danych osobowych pochodzących z plików cookie są:

 1. a)  NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. ul. Forteczna 35-37, adres e-mail: neuca@neuca.pl,

 2. b)  Neuca Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. ul. Forteczna 35-37, adres e-mail: kontakt@neucamed.pl,

 3. c)  Medycyna Praktyczna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-510), ul. Rejtana 2, adres e- mail: sekretariat@mp.pl,

d)Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, (40-568), ul. Ligocka 103, adres e- mail: kontakt@diabdis.com,

 1. e)  Pratia S.A. z siedzibą w Katowicach, (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: kontakt@pratia.com,

 2. f)  Telemedycyna Polska S.A., z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail:

  info@telemedycynapolska.pl,

g)

Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Forteczna 35-37, adres e-mail: redakcjacentralna@neuca.pl z którymi można kontaktować się poprzez wskazane wyżej dane kontaktowe.

1. Kontaktzinspektoremochronydanychosobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo również skontaktować się z niżej wskazanymi inspektorami ochrony danych osobowych wyznaczonymi w:

 1. a)  Neuca S.A., poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Neuca S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,

 2. b)  Neuca Med Sp. z o.o. poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Neuca Med Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,

 3. c)  Medycyna Praktyczna Sp. z o.o. Sp. k., poprzez adres e-mail: iod@mp.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków,

 4. d)  Diabdis Sp. z o.o., poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Diabdis Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,

 5. e)  Pratia S.A., poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Pratia S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,

 6. f)  Telemedycyna Polska S.A., poprzez adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

2. Jakijestcel,podstawaprawnaiokresprzetwarzaniadanychosobowych?

W związku z wyrażeniem zgody na spersonalizowanie zawartości strony, w tym także oferty usług i produktów oraz prezentowanie reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Funkcjonalno ść w związku z którą przetwarzane są dane osobowe

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika

Dopasowywanie treści marketingowych (w tym remarketing) i handlowych dotyczących

zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

do
czasu wycofania zgody (poprzez kliknięcie w

plików cookie w celach biznesowych

współadministratorów w oparciu o profilowanie zachowania Użytkownika na stronach www współadministratorów

 

przycisk znajdujący się w pkt. 4), usunięcia lub zablokowania przez Użytkownika cookies w przeglądarce, jednak nie dłużej niż przez okres 180 dni

3. CzymusiciePaństwopodaćswojedaneosobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

4. JakieuprawnieniaprzysługująPaństwuwzakresieprzetwarzanychdanych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z wybranym współadministratorem lub inspektorem ochrony danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez usunięcie plików cookie w przeglądarce, zmiany ustawień przeglądarki lub klikając w poniższy przycisk:

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Ktomożebyćodbiorcądanych?

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby współadministratorzy mogli zagwarantować wysoką jakość usługi. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratorów i zapewniają bezpieczeństwo danych. Dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. W ramach działań związanych z personalizacją i profilowaniem treści, współadministratorzy korzystają z zewnętrznego systemu bazującego na biznesowych plikach cookie. Dane są udostępnione operatorowi tego systemu na polecenie współadministratorów, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania.

C. Pliki cookie
I. Czym są pliki cookie?

 1. Poprzez pliki "cookie" (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony.

 2. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez Państwa z serwisu (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na platformie. Cookies zazwyczaj zawierają również nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, IP oraz unikalny numer.

3. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną i serwerem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

II. Do czego używamy plików cookie?

III.

 1. Pliki cookie używane są w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, dostarczają informacji o rodzaju używanego urządzenia, jak również rodzaju i wersji oprogramowania, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 2. Pliki cookie, za zgodą Użytkownika, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych współadministratorów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

  Jakich plików cookie używamy?

 1. Funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:

  1. a)  zoptymalizować stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez Użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon Użytkownika wyświetli ją poprawnie i czytelnie,

  2. b)  zapamiętać, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści,

  3. c)  utrzymać sesję Użytkownika, kiedy odwiedza stronę.

 2. Analityczne-zanalitycznychplikówcookiekorzystamypoto,aby:

  1. a)  ulepszyć funkcjonowanie strony,

  2. b)  mierzyć, nie identyfikując Użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i

   prezentowanych treści,

  3. c)  tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

   wykorzystywana jest strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała ona potrzebom Użytkowników.

  W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 3. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna. Do tej kategorii należą np. cookie reklamowe. Korzystamy z plików cookie, by personalizować dla Państwa zawartość strony, w tym także ofertę usług i produktów oraz prezentować reklamy produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Do profilowania będą wykorzystywane w szczególności następujące kategorie danych: historia przeglądania naszego serwisu, informacje o wybranych usługach oferowanych przez serwis i sposobie korzystania z nich, informacje zawarte w pozostałych plikach cookie, informacje o adresach stron www należących do współadministratorów, z którymi łączyło się wykorzystywane urządzenie końcowe.

IV. Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie?

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

 2. Pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.

 3. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

  1. a)  Mozilla Firefox: menu "Narzędzia", wybrać zakładkę "Opcje", następnie "Prywatność" i "Usuń ciasteczka" https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82 %C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  2. b)  InternetExplorer:menu"Narzędzia",zakładka"Opcjeinternetowe",następniewybrać kolejno "Ogólne", "Historia przeglądania", "Ustawienia", okno "Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii" i na koniec "Wyświetl pliki" https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in- internet-explorer

  3. c)  Google Chrome: zakładka "Prywatność" w menu "Ustawienia", wybrać "Ustawienia treści", następnie "Wszystkie pliki cookie i dane stron" i "Usuń wszystko" - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto p&hl=pl

  4. d)  Apple Safari: "Ustawienia", "Safari" i wybrać "Wymaż historię i dane witryn" -

   https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 4. Istniejemożliwośćustawieniaprzeglądarkiinternetowej,takabyblokowałaplikicookielub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu "Pomoc" przeglądarki.

 5. UżytkownikmożezrezygnowaćzplikówcookieGoogleAnalytics,klikającwponiższylink i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika

 1. Stosowanesą,codozasady,dwarodzajeplikówcookie–"sesyjne"oraz"stałe".Pierwszez nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 2. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu lub opuszczeniu strony internetowej.

 1. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez określony w ich parametrach czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 2. Logi zebrane w dziennikach przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających stronę.

VI. Informacje końcowe

 1. Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

 2. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę użytkownika na zapisywanie cookies funkcjonalnych i analitycznych na urządzeniu.

 3. Cookies biznesowe będą zapisywane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. Dalsze korzystanie z serwisu nie oznacza automatycznej zgody na zapisywanie cookies biznesowych.

Poprawki
Polityka prywatności obowiązuje od 13 Maja 2020 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem https://www.ortopedio.pl/pomoc-ortopedio/polityka-prywatnosci/ i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.